Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné ustanovenia

 1. Tieto obchodné podmienky platia pre nákup v internetovom obchode eshop.green-bike.sk a bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho. Ako také sú neoddeliteľnou súčasťou každej kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim.
 2. Všetky zmluvné vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky.
 3. Ak je zmluvnou stranou spotrebiteľ v zmysle § 52 ods. 4 zákona č. 40/1964 Zb., občianskeho zákonníku, v znení neskorších predpisov („Občiansky zákonník“), riadia sa zmluvné vzťahy medzi predávajúcim a spotrebiteľom týmito obchodnými podmienkami a Občianskym zákonníkom, zákonom č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa, v znení neskorších predpisov („Zákon o ochrane spotrebiteľa“) a zákonom č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho („Zákon o ochrane spotrebiteľa pri distančných zmluvách“).
 4. Ak je zmluvnou stranou podnikateľ, riadia sa zmluvné vzťahy medzi predávajúcim a podnikateľom týmito obchodnými podmienkami a zákonom č. 513/1991 Zb. obchodným zákonníkom, v znení neskorších predpisov („Obchodný zákonník“).

Definície

 1. Predávajúci je GREEN - BIKE, a.s., so sídlom Ružová dolina 25, 821 09 Bratislava, IČO: 50041797 , zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 6279/B, založená v Slovenskej republike.
 2. Kupujúci je zákazník internetového obchodu eshop.green-bike.sk, pričom môže byť spotrebiteľom alebo podnikateľom.
 3. Spotrebiteľ je kupujúci – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti, nakupuje výrobky pre osobnú potrebu alebo pre potrebu príslušníkov svojej domácnosti a tovar jej neslúži na výkon zamestnania, povolania alebo podnikania.
 4. Podnikateľ je kupujúci, ktorý nakupuje výrobky za účelom svojho podnikania s týmito výrobkami, alebo akýkoľvek iný kupujúci, ktorý nie je spotrebiteľom. Podnikateľ sa riadi týmito obchodnými podmienkami v rozsahu, ktoré sa ho týkajú a Obchodným zákonníkom.

Cena tovaru a spôsob platby

 1. Ceny tovaru v e-shope sú vždy aktuálne a platné. Všetky ceny sú uvádzané ako konečné, to znamená, že sú vrátane DPH a všetkých prípadných daní a poplatkov, ktoré je spotrebiteľ povinný zaplatiť aby tovar získal, to sa ale netýka prípadných poplatkov za prepravu a podobne. Ceny za dopravu sú uvádzané až v rámci ukončovania objednávky na e-shope.
 2. V prípade predaja tovaru s cenovou akciou môže byť platnosť zvýhodnenej kúpnej ceny obmedzená trvaním cenovej akcie a/alebo počtom kusov tovaru na sklade predajcu.
 3. Predávajúci si vyhradzuje právo odmietnuť poskytnúť zľavu kupujúcemu, pokiaľ je zľava naviazaná na splnenie určitej podmienky (napr. vytvorenie zákazníckeho účtu) a existuje podozrenie, že kupujúci dosiahol splnenie podmienky zjavne podvodným alebo nedovoleným spôsobom, (napr. vytvorením viacnásobných zákazníckych účtov tej istej osoby k dosiahnutiu opakovaných zliav).
 4. Platbu za objednaný tovar je možné realizovať viacerými spôsobmi:
  1. dobierkou s využitím kuriérskych služieb;
  2. platba vopred bankovým prevodom;
  3. platba prostredníctvom platobného terminálu (platobnou kartou) alebo hotovosťou pri osobnom odbere tovaru z predajne predávajúceho;
  4. platba cez internetové rozhranie banky (platobnou kartou on-line);
  5. na splátky (len v prípade, že kupujúci splní podmienky spoločnosti poskytujúce splátkový predaj), finančné prostriedky pri predaji na splátky si stanovuje financujúca spoločnosť (napr. cofidis), pričom predávajúci nie je účastníkom právneho vzťahu medzi financujúcou spoločnosťou a kupujúcim;
  6. platba prostredníctvom platobného systému banky (napr. sporopay). Predávajúci si vyhradzuje právo v určitých prípadoch neumožniť všetky zo spomínaných spôsobov platieb.

Kúpna zmluva

 1. Objednávka kupujúceho je návrhom kúpnej zmluvy a samotná kúpna zmluva je uzatvorená v okamihu doručenia záväznej akceptácie predávajúceho s návrhom kúpnej zmluvy formou e-mailu zaslaného na e-mailovú adresu uvedenú kupujúcim v objednávke.
 2. Kupujúci je povinný oboznámiť sa s týmito obchodnými podmienkami a reklamačným poriadkom pred odoslaním objednávky. Oboznámenie sa s týmito obchodnými podmienkami a reklamačným poriadkom kupujúci potvrdí pred odoslaním objednávky.
 3. Kupujúci berie na vedomie, že s odoslaním objednávky berie na vedomie je spojená povinnosť platby. Kupujúcemu zároveň vyhlasuje, že použitím prostriedkov komunikácie na diaľku v súvislosti s uzatvorením zmluvy s predávajúcim mu nevznikli žiadne náklady a nemá žiadne námietky voči uzatvoreniu zmluvy s predávajúcim za použitia prostriedkov komunikácie na diaľku.
 4. Predávajúci si vyhradzuje právo neuzatvoriť kúpnu zmluvu (neakceptovať návrh na uzatvorenie zmluvy) predovšetkým v týchto prípadoch:
  1. Tovar nie je na sklade – v prípade, že tovar objednaný kupujúcim už nie je na sklade, predávajúci navrhne alternatívne riešenie formou dodania iného tovaru kupujúcemu. Pokiaľ kupujúci nesúhlasí so zmenou objednávky, je objednávka automaticky zrušená.
  2. Falošná objednávka – ako falošná je označená objednávka v prípade, že obsahuje nezmyselné údaje (ak ju nie je možné doručiť), adresát o nej nevie (hlúpe žarty) alebo s ňou nesúhlasí (v prípade overovania objednávky). V takomto prípade sa predávajúci pokúsi spojiť e-mailom, či telefonicky s kupujúcim a vyjasniť vzniknutú situáciu.
  3. Tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa tovaru.
  4. Kupujúci objednáva viac ako 10 kusov jedného výrobku – v prípade, že má kupujúci záujem o viac ako 10 kusov jedného výrobku, je potrebné vopred e-mailom kontaktovať predávajúceho a dohodnúť sa na možnostiach a podmienkach predaja. e) V prípade ak si kupujúci zadal doručenie do inej krajiny ako je Slovenská republika. 5. V prípade neuzatvorenia kúpnej zmluvy, v čase keď kupujúci už zaplatil časť alebo celú kúpnu cenu, bude mu táto čiastka prevedená späť na účet kupujúceho najneskôr do 14 pracovných dní od vyrozumenia o neuzavretí kúpnej zmluvy. 6. Okamihom uzavretia kúpnej zmluvy, je kúpna zmluva pre zmluvné strany záväzná. 7. Ak predávajúci nemôže splniť zmluvu, pretože objednaný tovar nemôže dodať, je povinný o tom bezodkladne informovať spotrebiteľa a do 14 pracovných dní mu vrátiť cenu zaplatenú za tovar, ak sa predávajúci a spotrebiteľ nedohodnú na náhradnom plnení.

Doručovanie tovaru

 1. Kupujúci si môže pri objednaní tovaru zvoliť či mu bude objednaný tovar doručený kuriérskou službou v ponuke predajcu alebo si tovar vyzdvihne v predajni predajcu, kde bude tovar uložený počas 5 pracovných dní, následne bude objednávka zrušená.
 2. V prípade doručenia tovaru kuriérskou službou bude k cene za tovar pred dokončením objednávky pripočítaná aj cena za jej doručenie prostredníctvom kuriérskej služby. Predajca si vyhradzuje právo v prípade špeciálnych zľavových akcií znížiť cenu za doručenie tovaru.
 3. Objednaný tovar bude doručovaný výlučne v rámci územia Slovenskej republiky.
 4. Čas doručenia tovaru sa môže líšiť v závislosti od skladovej dostupnosti tovaru, ktorá je viditeľne uvedená pri každom výrobku na stránkach eshop.green-bike.sk. Objednaný tovar je odovzdaný k preprave čo najskôr od uzatvorenia kúpnej zmluvy, pri objednávaní tovaru ale treba počítať aj s dobou prepravy tovaru zvoleným kuriérom, ktorú predajca nedokáže po odovzdaní tovaru na prepravu ovplyvniť.
 5. V prípade ak si kupujúci zvolí iný spôsob zaplatenia ako na dobierku alebo platbu pri osobnom odbere, bude objednaný tovar odovzdaný na prepravu až po pripísaní kúpnej ceny na účet predávajúceho.
 6. Kupujúci je povinný pred prevzatím tovaru od dopravcu skontrolovať, či zásielka nie je zjavne poškodená. O takomto poškodení je kupujúci povinný bezodkladne informovať dopravcu aj predávajúceho. Predávajúci nenesie zodpovednosť za poškodenie tovaru, ktoré vzniklo jeho prepravou kuriérom.
 7. Montáž alebo iné uvedenie tovaru do prevádzky, zásadne nie je súčasťou dodávky tovaru a kupujúci prehlasuje, že mu je známy spôsob uvedenia tovaru do prevádzky, pretože to plynie z povahy veci.

Odstúpenie od zmluvy

 1. Spotrebiteľ môže v zmysle ust. § 7 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri distančných zmluvách odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodu do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru. Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak spotrebiteľ zašle oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy. Spotrebiteľ v prípade využitia práva na odstúpenie od zmluvy do 14 kalendárnych dní od prevzatia tovaru, musí predávajúcemu vydať všetko, čo na základe kúpnej zmluvy získal. Ak to už nie je možné (napr. v medziobdobí bol tovar poškodený či zničený), musí spotrebiteľ poskytnúť peňažnú náhradu ako protihodnotu toho, čo už nemôže byť vydané. Pokiaľ je vrátený tovar poškodený len čiastočne, môže predávajúci uplatniť na spotrebiteľovi právo na náhradu škody a započítať svoj nárok na vrátenú kúpnu cenu. Predávajúci v takomto prípade spotrebiteľovi vracia len takto zníženú kúpnu cenu. Ak dodaný tovar plne zodpovedal kvalitatívnym požiadavkám a nebol vadný, môže predávajúci kúpnu cenu, ktorá má byť spotrebiteľovi vrátená, znížiť o svoje skutočne vynaložené náklady spojené s vrátením tovaru. Spotrebiteľ zodpovedá za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.
 2. Formulár k odstúpeniu od kúpnej zmluvy si môžete stiahnuť TU.
 3. Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy v prípade dodania tovaru, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť, alebo tovaru, ktorý rýchlo podlieha skaze. V prípade potravín či ďalšieho tovaru osobnej spotreby vrátane tovaru drogistického, ide o tovar, u ktorého by mohlo dôjsť pri porušení obalu ku kontaminácii a k porušeniu hygienickej nezávadnosti a teda nie je možné od zmluvy odstúpiť. Týka sa to všetkých druhov tovaru, ktoré sú uzavreté v ochrannom obale, a tento tovar nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený.
 4. Postup pri odstúpení od zmluvy je taký, že spotrebiteľ zašle písomne na korešpondenčnú adresu predávajúceho jednoznačné vyhlásenie, že odstupuje od zmluvy, v ktorom musí uviesť údaje o predávajúcom (viď vyššie), údaje o spotrebiteľovi, číslo objednávky, dátum nákupu a adresu alebo číslo svojho bankového účtu, na ktorý mu bude vrátená platba za tovar. Spotrebiteľ musí odstúpenie od zmluvy datovať a podpísať. Po odstúpení od zmluvy, budú spotrebiteľovi vrátené všetky platby, ktoré uhradil v súvislosti s uzavretím zmluvy. Pri odstúpení od zmluvy znáša spotrebiteľ iba náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. Platby budú spotrebiteľovi vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď predávajúcemu bude doručené oznámenie spotrebiteľa o odstúpení od zmluvy. Vrátenie platieb bude uskutočnené rovnakým spôsobom, aký spotrebiteľ použil pri platbe za tovar, ak výslovne nesúhlasil s iným spôsobom platby. Táto čiastka bude vrátená bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov. Najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy spotrebiteľ doručí vrátený tovar na adresu "GREEN - BIKE, a.s., Ružová dolina 25, 821 09 Bratislava". Tovar nesmie byť odoslaný na dobierku, v takom prípade nebude zásielka prevzatá a bude vrátená odosielateľovi. Lehota sa považuje za zachovanú, ak spotrebiteľ tovar odošle späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty. Platba za zakúpený tovar bude spotrebiteľovi uhradená, až po doručení vráteného tovaru späť na adresu predávajúceho. Ak dodaný tovar plne zodpovedal kvalitatívnym požiadavkám, náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu znáša v plnom rozsahu spotrebiteľ. Tovar by mal byť predávajúcemu vrátený úplný, s kompletnou dokumentáciou, nepoškodený, čistý a pokiaľ možno v originálnom balení a v stave a v hodnote v akom bol kupujúcim prevzatý.
 5. V prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok, v dôsledku čoho nedôjde k preukázateľnému doručeniu odstúpenia od zmluvy v uvedenom termíne (napr. iba zaslanie vráteného tovaru bez prejavu vôle o odstúpení od zmluvy alebo iba doručenie písomného odstúpenia bez vrátenia tovaru) nebude akceptované odstúpenie od kúpnej zmluvy a tovar bude vrátený na náklady odosielajúceho naspäť.
 6. Predávajúci môže odstúpiť od uzatvorenej kúpnej zmluvy v týchto prípadoch:
  1. objednané plnenie sa stane nemožným, alebo objednaný tovar sa už nevyrába, alebo sa nedodáva na trh dostupný predávajúcemu, alebo je dlhodobo nedostupný bez zavinenia predávajúceho. Ak sa vyššie uvedená nemožnosť plnenia týka len časti objednaného plnenia, môže predávajúci zrušiť len tú časť objednávky.
  2. ak dôjde k výraznej zmene kúpnej ceny, za ktorú kupujúci od dodávateľa tovar odoberá, ak táto zmena nebola predávajúcemu známa v čase potvrdenia objednávky. Predávajúci je povinný pred odstúpením od zmluvy o zmene ceny bezodkladne informovať kupujúceho a pokúsiť sa o dohodu. V prípade, že s kupujúcim nedôjde k dohode o novej cene, je predávajúci oprávnený od zmluvy odstúpiť.
  3. ak nebolo možné objednávku záväzne potvrdiť (chybne uvedené údaje ako telefónne číslo, nedostupný kupujúci, kupujúci neodpovedá na e-maily atď.),
  4. ak sa tovar už nevyrába alebo nedodáva alebo sa cena dodávateľa tovaru výrazným spôsobom zmenila,
  5. ak predávajúci uvedie v ponuke tovaru omylom cenu tovaru (napríklad v dôsledku chyby systému alebo chybou v písaní), zjavne a objektívne neprimerane nízku oproti cene, za ktorú sa v danom čase obvykle predáva rovnaký tovar, pričom skutočnosť, že uvedená cena tovaru je neprimerane nízka musela byť kupujúcemu objektívne zrejmá (za neprimerane nízku cenu sa považuje cena tovaru, ktorá zjavne nedosahuje ani minimálne ekonomicky oprávnené náklady potrebné na kúpu rovnakého tovaru v danom čase). Ak takáto situácia nastane, predávajúci je povinný okamžite kontaktovať kupujúceho a to za účelom dohody ďalšieho postupu riešenia storna objednávky. V prípade, že je časť alebo celá suma kúpnej ceny zaplatená od kupujúceho, táto čiastka bude prevedená späť na jeho účet alebo adresu a to v lehote pätnástich kalendárnych dní.
 7. Môžeme sa rozhodnúť neakceptovať vašu objednávku podľa vlastného uváženia. Príklady toho, keď nemusíme akceptovať vašu objednávku, sú nasledovné:
  a. Ak je Výrobok zobrazený na Webovej lokalite, ale nie je alebo už nie je k dispozícii;
  b. Ak sa nám nepodarí získať autorizáciu vašej platby;
  c. Ak sa na Výrobok vzťahujú prepravné obmedzenia;
  d. Ak Výrobok zobrazený na Webovej lokalite obsahuje (zjavnú) chybu, ako je nesprávna cena, alebo je inak nesprávne popísaný.

  V prípade, že nebudeme akceptovať vašu objednávku alebo jej časť, budeme mať právo zrušiť vašu objednávku alebo jej časť bez toho, aby nám vznikol akýkoľvek záväzok voči vám alebo tretej strane. Po zrušení vám, samozrejme, vrátime sumu, ktorú ste nám zaplatili na základe zrušenej objednávky alebo jej časti.

Reklamácia tovaru

 1. V prípade, že má tovar zakúpený prostredníctvom e-shopu od predávajúceho vady, môže si kupujúci uplatniť u predávajúceho nároky z vád tovaru.
 2. Reklamovaný tovar musí kupujúci doručiť na servisné stredisko predávajúceho s adresou: GREEN - BIKE, a.s., Ružová dolina 25, 821 09 Bratislava.
 3. Viac informácii o svojich právach v súvislosti s uplatňovaním nárokov z vád tovaru a bližšie informácie o postupe pri uplatňovaní reklamácie tovaru sa kupujúci dozvie z reklamačného poriadku predávajúceho, ktorý je dostupný TU.

Alternatívne riešenie sporov

 1. Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na info@green-bike.sk), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, má kupujúci – spotrebiteľ - právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov („Subjekt ARS“) podľa zákona 391/2015 Z.z. o o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov („Zákon o ARS“). Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa § 12 Zákona o ARS. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku kupujúci – spotrebiteľ - môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.
 2. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

Záverečné ustanovenia

 1. Ak je alebo ak sa stane niektoré ustanovenie týchto obchodných podmienok stane neplatným alebo neúčinným, nedotýka sa to ostatných ustanovení týchto obchodných podmienok, ktoré ostávajú aj naďalej platné a účinné.
 2. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto obchodných podmienok bez uvedenia dôvodu alebo v prípade zmeny akýchkoľvek súvisiacich právnych predpisov, či v prípade zmeny súdnej praxe týkajúcej sa zmluvných vzťahov týmito obchodnými podmienkami upravených. Zmena je účinná dňom zverejnenia nového znenia obchodných podmienok na webovej stránky predávajúceho.
 3. Pre doručovanie elektronických správ (e-mail) platí, že elektronická písomnosť sa považuje za doručenú jej doručením do emailovej schránky adresáta. Pre doručovanie písomností platí, že zásielka sa považuje za doručenú aj v prípade, ak ju adresát odmietne prevziať, alebo aj v prípade, že si ju adresát vlastným zavinením alebo opomenutím neprevezme. V takom prípade sa považuje za doručenú uplynutím úložnej doby na pošte v trvaní podľa určenia odosielateľa a vrátením zásielky odosielateľovi, o čom musí odosielateľ preukázať nepoškodený dôkaz. Oznámenia doručované prostredníctvom doručovateľa – kuriérskej služby budú považované za doručené momentom prevzatia adresátom. V prípade neúspešnosti doručenia kuriérskou službou sa bude považovať za moment doručenia tretí deň po vykonaní prvého pokusu o doručenie, pričom vykonanie pokusu o doručenie sa preukáže vyhlásením doručovateľa – kuriérskej služby.
 4. Na základe týchto obchodných podmienok vzniká medzi kupujúcim a predávajúcim zmluvný vzťah, ktorý sa spravuje právnym poriadkom Slovenskej republiky. Všetky spory týkajúce sa nárokov vyplývajúcich z týchto obchodných podmienok alebo kúpnych zmlúv uzatvorených na základe týchto obchodných podmienok či súvisiace s týmito obchodnými podmienkami sú výlučne v kompetencii súdov Slovenskej republiky.
 5. Kupujúci týmto záväzne prehlasuje, že si obchodné podmienky riadne prečítal a zvážil jej celý text. Kupujúci taktiež prehlasuje, že nepozná žiadne skutočnosti, ktoré by mohli tieto obchodné podmienky alebo kúpnu zmluvu uzatvorenú na ich základe, urobiť akokoľvek neplatnou, neúčinnou voči akejkoľvek tretej osobe.
  1. súčasťou týchto obchodných podmienok je aj Reklamačný poriadok.

Tieto obchodné podmienky nadobúdajú platnosť dňa 1.10.2022 a v celom rozsahu nahrádzajú všeobecné obchodné podmienky platné od dňa 1.12.2017.