Všeobecné podmienky používania e-shop GREEN-BIKE.sk

Tieto všeobecné podmienky používania sú platné od 1.12.2017.

Ďakujeme Vám, že ste sa rozhodli používať náš e-shop Green-Bike.sk Prečítajte si prosím tieto všeobecné podmienky používania, pretože náš vzťah s Vami pri používaní e-shopu Green-Bike.sk sa nimi bezvýhradne riadi (ďalej len „VOP“). Pokiaľ s týmito podmienkami nesúhlasíte nemôžete e-shop  Green-Bike.sk používať.

 1. Úvodné ustanovenia

  1. Tieto všeobecné podmienky sa týkajú používania e-shopu sk – webovej stránky, na ktorej ponúkame na predaj predovšetkým cyklistické a iné športové potreby. E-shop zahŕňa akékoľvek časti webovej stránky, jej obsahu, zdrojového a strojového kódu, tak ako sú nami v akomkoľvek čase prevádzkované (ďalej len „e-shop“). E-shop má za cieľ ponúkať užívateľom na predaj produkty rôznych výrobcov športových potrieb.
  2. Pre kúpu tovaru prostredníctvom e-shopu platia osobitné Všeobecné obchodné podmienky, ktoré upravujú podmienky, za ktorých si od nás tovar v našej ponuke zakupujete.
  3. Poskytovateľom a prevádzkovateľom e-shopu sme my - spoločnosť GREEN - BIKE, a.s., so sídlom Ružová dolina 25, 821 09 Bratislava, IČO: 36 738 441, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 44585/B, založená v Slovenskej republike (ďalej len „GREEN BIKE“).
  4. Súčasťou VOP sú aj Podmienky ochrany súkromia a Cookie policy a iné dodatočné podmienky kedykoľvek zverejnené GREEN BIKE počas prevádzky e-shopu ako odkaz v týchto VOP alebo iným spôsobom. Ak by bol rozpor medzi ustanoveniami jednotlivých podmienok uvedených v predchádzajúcej vete tak obsah týchto VOP má prednosť.
  5. Akceptovaním týchto VOP a používaním e-shopu súhlasíte s podmienkami, ktoré sú v nich obsiahnuté.
  6. Potvrdením týchto VOP potvrdzujete a zaručujete sa, že ste podľa platných predpisov Slovenskej republiky a krajiny Vášho občianstva alebo rezidencie, oprávnený s GREEN BIKE uzavrieť platnú zmluvu, ktorá vzniká potvrdením týchto VOP. Ak používate e-shop ako zástupca inej osoby potom potvrdením týchto VOP potvrdzujete a zaručujete sa, že ste platne a účinne oprávnený takúto osobu zastupovať. Ak potvrdzujete tieto VOP za spoločnosť, alebo inú právnickú osobu, potvrdzujete a zaručujete sa, že ste oprávnený za takýto subjekt uzavrieť s GREEN BIKE platnú zmluvu, ktorá vzniká potvrdením týchto VOP. Pokiaľ nie ste podľa krajiny Vášho občianstva alebo rezidencie plnoletý alebo oprávnený s GREEN BIKE uzavrieť zmluvu na základe týchto VOP bez súhlasu zástupcu potom potvrdením týchto VOP potvrdzujete a zaručujete sa, že máte súhlas zákonného alebo iného zástupcu na používanie e-shopu a potvrdenie a akceptovanie týchto VOP. Zároveň potvrdzujete a zaručujete sa, že ste schopný dodržiavať a plniť všetky pravidlá, podmienky, povinnosti, záväzky, vyhlásenia a záruky uvedené v týchto VOP.
  7. Tieto VOP platia pre každého kto akýmkoľvek spôsobom používa e-shop.
  8. Sme oprávnení tieto VOP kedykoľvek meniť alebo upravovať. Takto zmenené VOP budú platné a účinné momentom ich zverejnenia na webovej stránke alebo v mobilnej aplikácií e-shopu a používaním e-shopu (každým prihlásením sa do a použitím e-shopu) vyjadrujete súhlas s týmito novými VOP. Ste povinný sa s novými VOP pred ďalším používaním e-shopu oboznámiť.
  9. Pokiaľ nesúhlasíte s akýmikoľvek podmienkami uvedenými v týchto VOP, potom E-shop nie ste oprávnený používať a mali by ste ukončiť používanie E-shopu. Váš prístup k E-shopu môže byť v takej situácii zamedzený. Ak ste nespokojný s akúkoľvek časťou E-shopu alebo jej funkcionalitou alebo so službami GREEN BIKE potom jediným spôsobom vyjadrenia nesúhlasu je prestať E-shop používať.
  10. Ustanovenia týchto VOP sa v primeranom rozsahu použijú aj pri používaní nami vytvorených programov a aplikácii v rámci produktu GREEN BIKE na akýchkoľvek zariadeniach kedykoľvek v budúcnosti.
 2. Podmienky používania e-shopu

  1. Ako užívateľ e-shopu sa zaväzujete
   1. nenahrávať, neukladať, neprenášať alebo inak šíriť prostredníctvom e-shopu akýkoľvek škodlivý počítačový kód, súbory alebo programy, ktorých účelom je narušiť alebo znemožniť používanie e-shopu alebo akéhokoľvek iného softvéru alebo hardvéru;
   2. používať e-shop výlučne dovoleným spôsobom, v súlade s týmto VOP a/alebo platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky;
   3. ďalej nepredávať, neprenajímať, neposkytovať za odplatu alebo bezodplatne e-shop alebo jeho časť tretím osobám bez súhlasu GREEN BIKE (napr. ako „cloud computing“ alebo „software as a service“) alebo právo na používanie e-shopu akokoľvek nezaťažiť.
  2. Ako užívateľ e-shopu nesmiete
   1. zhromažďovať, spracovávať alebo inak nakladať s osobnými údajmi alebo iným obsahom patriacim GREEN BIKE alebo iným užívateľom e-shopu pre akýkoľvek účel;
   2. používať automatické prostriedky a nástroje (robotov) na sťahovanie, analýzu a získavanie údajov, dát a obsahu e-shopu, ich triedenie alebo využívanie inak ako v súlade s týmito VOP alebo so súhlasom GREEN BIKE s výnimkou nekomerčných internetových vyhľadávačov a nekomerčných verejných archívov;
   3. neoprávnene pristupovať k počítačovému programu, systémom, serverom alebo infraštruktúre e-shopu alebo iným systémom GREEN BIKE alebo vykonávať činnosť, ktorá ohrozuje prevádzku e-shopu, znižuje jej kvalitu alebo narušuje jej funkcionalitu.
  3. Smiete používať e-shop spôsobom, že na svojich webových stránkach alebo na webových stránkach tretích osôb budete umiestňovať odkazy na niektoré časti e-shopu, individuálne inzeráty alebo príspevky pokiaľ sú tieto webové stránky prevádzkované na nekomerčné účely alebo za účelom pridávania noviniek. GREEN BIKE môže kedykoľvek obmedziť alebo vylúčiť možnosť alebo množstvo pridávaných odkazov na Vašich webových stránkach alebo stránkach tretích osôb.
  4. E-shop smiete používať len spôsobom, ktorý sme na používanie e-shopu vytvorili a len v rozhraní a za použitia internetových prehliadačov. Nevstupujte do e-shopu inak ako prostredníctvom na to určených programov a rozhraní.
  5. Používanie e-shopu nesmiete zneužívať. Sme oprávnení pozastaviť alebo zrušiť podľa vlastného uváženia také používanie e-shopu, ktoré by odporovalo týmto VOP alebo inak podľa nášho vlastného uváženia zasahovalo do prevádzky a používania e-shopu. V prípadoch kedy Vám bude zrušený prístup k e-shopu sme oprávnení vymazať a odstrániť akýkoľvek Vami do e-shopu poskytnutý alebo nahratý obsah.
  6. Akékoľvek reštrikcie uvedené v tomto článku VOP platia vo všeobecnosti okrem prípadov, ak je niektoré použitie e-shopu výslovne povolené všeobecne záväznými právnymi predpismi a v takom prípade výlučne v rozsahu takéhoto zákonného povolenia.
  7. V súvislosti s používaním e-shopu môžeme do jednotlivých častí e-shopu umiestniť reklamu tretích strán. Rozsah umiestnenej reklamy sme oprávnení podľa vlastného uváženia meniť a rozširovať. Ako užívateľ e-shopu dávate svoj súhlas s umiestňovaním reklamy v jednotlivých častiach e-shopu.
  8. E-shop môže využívať aj iné služby tretích strán, napr. Google Maps/Earth mapovacie služby. Používanie týchto služieb môže môžu byť upravené v podmienkach poskytovateľov týchto služieb.
  9. E-shop môže obsahovať odkazy na iné webové stránky a súbory. GREEN BIKE nekontroluje obsah týchto webových stránok a súborov a nie je v žiadnom prípade zodpovedný za ich obsah, služby a materiály na týchto webových stránkach.
  10. V prípade ak pri využívaní e-shopu, či už na nákup tovaru alebo pri registrácii zákazníckeho účtu poskytnete GREEN BIKE osobné údaje, tak na používanie a spracovanie týchto údajov sa vzťahujú Podmienky ochrany súkromia.
 3. Podmienky založenia a vedenia zákazníckeho účtu

  1. Nákup prostredníctvom e-shopu je možný aj bez založenia zákazníckeho účtu Zákaznícky účet si môžete vytvoriť registráciou účtu priamo v e-shope.
  2. Ak si vytvoríte vlastný zákaznícky účet v e-shope tento bude zabezpečený Vami určeným heslom. Odporúčame použiť heslo, ktoré obsahuje kombináciu veľkých a malých písmen, číslic a iných znakov nepriraditeľných k Vašej osobe alebo Vášmu účtu.
  3. Vytvorením zákazníckeho účtu súhlasíte s tým a budete zodpovedný:
   1. za poskytnutie aktuálnych, presných a úplných informácii vyžadovaných pri registrácii;
   2. že budete zachovávať presnosť, úplnosť a aktuálnosť poskytnutých informácii;
   3. že sami vykonáte všetky opatrenia a zabezpečíte ochranu Vášho hesla a účtu.
  4. Pokiaľ v rámci používania e-shopu umožníte tretím osobám využívať e-shop prostredníctvom Vášho účtu, zodpovedáte za to, že takéto tretie osoby sa budú pri používaní Služby riadiť týmito VOP. Porušenie týchto VOP týmito osobami sa bude považovať za porušenie týchto VOP Vami.
  5. Ak máte pocit alebo podozrenie, že bezpečnosť Vášho účtu bola narušená a/alebo tretia osoba neoprávnene získala prístup k Vášmu účtu bezodkladne prosím kontaktujte GREEN BIKE. GREEN BIKE nezodpovedá za škody, ktoré Vám vzniknú v súvislosti s narušením bezpečnosti Vášho účtu alebo v dôsledku toho, že tretia osoba neoprávnene získala prístup k Vášmu účtu.
  6. Zaväzujete sa v celom rozsahu odškodniť (dávate týmto sľub odškodnenia) GREEN BIKE, jeho riaditeľov, zamestnancov, pracovníkov, zástupcov a dodávateľov za akékoľvek straty, škody a náklady (vrátane nákladov na právnych zástupcov), ktoré im vzniknú alebo ktoré utrpia v súvislosti s tým, že ste porušili podmienky týchto VOP.
  7. V prípade zrušenia alebo obmedzenia funkčnosti e-shopu v súlade s týmito VOP môže byť Váš zákaznícky účet zablokovaný alebo zrušený a Vám môže byť zamedzený prístup k samotnému účtu a akémukoľvek obsahu účtu. Pri zablokovaní alebo zrušení účtu nie je GREEN BIKE povinný odstrániť obsah účtu. GREEN BIKE nie je povinný po zrušení účtu sprístupniť Vám obsah zákazníckeho účtu. Ak si želáte svoj účet zrušiť alebo ho vymazať kontaktujte nás prosím na info@green-bike.sk.
 4. Práva k e-shopu a obsahu

  1. Výlučným vlastníkom a držiteľom všetkých majetkových práv a ostatných práv duševného vlastníctva k e-shopu a akejkoľvek jej časti, obsahu e-shopu, ochranným známkam a logám e-shopu je výlučne GREEN BIKE.
  2. E-shop a všetky jeho súčasti, vrátane grafických prvkov, ich rozloženia, textov, rozhraní a iných súčastí e-shopu sú chránené podľa práva Slovenskej republiky a medzinárodných zmlúv v oblasti práv duševného vlastníctva. Akékoľvek použitie e-shopu inak ako v súlade s týmito VOP vyžaduje písomný súhlas GREEN BIKE. Nie ste oprávnený bez súhlasu GREEN BIKE používať značky a logo GREEN BIKE ani používať iné grafické prvky e-shopu.
  3. Nie ste oprávnený meniť zdrojový alebo strojový kód e-shopu a snažiť sa o ich spätný preklad a ani inak zasahovať do jeho funkcionalít. E-shop nie je poskytovaný pod niektorou z voľne šíriteľných licencií (GNU GPL a iné voľne šíriteľné licencie).
 5. Modifikácia e-shopu

  1. Vyhradzujeme si právo kedykoľvek zmeniť, doplniť, pozastaviť alebo ukončiť prevádzkovanie e-shopu alebo akejkoľvek jej časti. Takisto si vyhradzujeme právo pridať nové obmedzenia vzťahujúce sa na používanie e-shopu.
  2. Nie ste oprávnený domáhať sa akýchkoľvek nárokov, škôd, strát alebo odškodnenia voči GREEN BIKE v súvislosti so zmenou, doplnením, pozastavením alebo ukončením prevádzkovania e-shopu alebo akejkoľvek jej časti alebo v súvislosti s Vašim používaním e-shopu.
 6. Zodpovednosť

  1. GREEN BIKE neposkytuje žiadne nasledovné záruky a vyhlásenia:
   1. e-shop bude poskytovaný včas, bez prerušenia a bez chýb;
   2. e-shop bude kompatibilný a bude bez vád spolupracovať s iným hardvérom, softvérom, systémom alebo dátami;
   3. chyby e-shopu budú odstránené riadne a včas;
   4. GREEN BIKE nezodpovedá za vady e-shopu a neposkytuje záruku za akosť e-shopu (zmluvné strany vylučujú pôsobnosť § 562 Obchodného zákonníka vo vzťahu k e-shopu).
  2. GREEN BIKE e-shop prevádzkuje a poskytuje v stave v akom je (as is) bez akýchkoľvek záruk a vyhlásení.
  3. GREEN BIKE, jeho riaditelia, zamestnanci, pracovníci, zástupcovia a dodávatelia v žiadnom prípade nezodpovedajú za žiadne priame, nepriame, náhodné alebo následné škody (vrátane ušlého zisku), poškodenia dobrého mena alebo dát vyplývajúce z používania e-shopu, dostupnosti, spoliehania sa na užívanie, vlastnosti a funkcie e-shopu, nemožnosti užívať e-shop, zmeny alebo zablokovania e-shopu a to i v prípade, že ste nás na túto skutočnosť upozornili.
  4. GREEN BIKE nenesie zodpovednosť za chybovosť, výluky alebo výpadky e-shopu, ktoré sú spôsobené chybovosťou, výlukami alebo výpadkami Vašich systémov, verejnej komunikačnej siete alebo dodávok elektrickej energie.
  5. V akomkoľvek prípade GREEN BIKE zodpovedá za akékoľvek nároky podľa týchto VOP, alebo podľa predpokladaných záruk len do výšky ceny uhradenej za tovar zakúpený prostredníctvom e-shopu.
 7. Záverečné ustanovenia

  1. GREEN BIKE je oprávnené kedykoľvek postúpiť alebo previesť práva z týchto VOP na akúkoľvek inú osobu. Vy nie ste oprávnený previesť alebo postúpiť akékoľvek práva z týchto VOP na tretiu osobu bez súhlasu GREEN BIKE.
  2. Tieto VOP obsahujú úplnú a jedinú dohodu medzi Vami a GREEN BIKE ohľadom používania e-shopu a nahrádzajú akékoľvek predchádzajúce písomné alebo ústne dohody alebo dojednania medzi Vami a GREEN BIKE ohľadom používania e-shopu.
  3. Žiadne neuplatnenie akéhokoľvek práva alebo nároku podľa týchto VOP zo strany GREEN BIKE neznamená zrieknutie sa alebo vzdanie sa tohto práva a GREEN BIKE je oprávnené kedykoľvek takéto právo alebo nárok uplatniť.
  4. Ak by niektoré ustanovenia týchto VOP a zmluvy uzatvorenej medzi Vami a GREEN BIKE mali byť neplatnými už v čase jej uzavretia, alebo ak sa stanú neplatnými neskôr po uzavretí zmluvy, nie je tým dotknutá platnosť ostatných ustanovení VOP. Namiesto neplatných ustanovení VOP sa použijú ustanovenia Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka, Autorského zákona a ostatných platných právnych predpisov Slovenskej republiky, ktoré sú svojím obsahom a účelom najbližšie obsahu a účelu.
  5. Pre doručovanie elektronických správ (e-mail) platí, že elektronická písomnosť sa považuje za doručenú jej doručením do emailovej schránky adresáta. Pre doručovanie písomností platí, že zásielka sa považuje za doručenú aj v prípade, ak ju adresát odmietne prevziať, alebo aj v prípade, že si ju adresát vlastným zavinením alebo opomenutím neprevezme. V takom prípade sa považuje za doručenú uplynutím úložnej doby na pošte v trvaní podľa určenia odosielateľa a vrátením zásielky odosielateľovi, o čom musí odosielateľ preukázať nepoškodený dôkaz. Oznámenia doručované prostredníctvom doručovateľa – kuriérskej služby budú považované za doručené momentom prevzatia adresátom. V prípade neúspešnosti doručenia kuriérskou službou sa bude považovať za moment doručenia tretí deň po vykonaní prvého pokusu o doručenie, pričom vykonanie pokusu o doručenie sa preukáže vyhlásením doručovateľa – kuriérskej služby.
  6. Na základe týchto VOP vzniká medzi Vami a GREEN BIKE zmluvný vzťah, ktorý sa spravuje právnym poriadkom Slovenskej republiky. Všetky spory týkajúce sa nárokov vyplývajúcich z týchto VOP alebo používania e-shopu či súvisiace s týmito VOP alebo e-shopom budú výlučne v kompetencii súdov Slovenskej republiky. Vy aj GREEN BIKE súhlasíte s tým, že takéto spory budú podliehať jurisdikcii týchto súdov.
  7. V prípade akýchkoľvek otázok nás môžete kontaktovať na adrese info@green-bike.sk.